UCHWAŁA NR 244/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka Akcyjna.

UCHWAŁA NR 244/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie:  wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA  Płock Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f oraz  art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, ze zm.: Dz. U.  z 2002 roku Nr 23,  poz. 220;  Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717; Nr 162 , poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U  z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i w związku  z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 121,  poz. 770;  Nr 106 poz. 679; Dz. U.  z 1998  roku Nr 106,  poz. 668; Dz. U.  z 2002 roku  Nr 113,  poz. 984; Dz. U. z 2003 roku Nr 199, poz. 1937;  Nr 96, poz. 874)  - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§  1

 Wyraża się zgodę na  przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka Akcyjna  z siedzibą w Płocku, która prowadzi działalność ważną dla rozwoju Miasta Płocka w szczególności w zakresie: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji Miasta Płocka.
§  2

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Miasto Płock w spółce pod firmą WISŁA Płock Spółka Akcyjna  z siedzibą w Płocku 100% akcji  - w liczbie 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych,  o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych za akcję, na łączną kwotę 1.000.000,00 (jeden milion)  złotych,  będących własnością Polskiego Koncernu Naftowego   ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
 


UZASADNIENIE

Proponowana dziś Wysokiej Radzie uchwała jest konsekwencją podpisanego w dniu 1 czerwca 2007 porozumienia pomiędzy Miastem Płock reprezentowanym przez Mirosława Milewskiego – Prezydenta Miasta Płocka a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. reprezentowanym przez Piotra Kownackiego – Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Szwedowskiego – członka Zarządu. Porozumienie te w § 4 pkt 1 ppkt b) zobowiązuje PKN ORLEN do: „nieodpłatnego przekazania Gminie Płock 100 % (słownie sto procent) akcji Wisły Płock S.A. lub nieodpłatnego przekazania 100 % (słownie sto procent) akcji Wisły Płock S.A. innemu podmiotowi wskazanemu przez Gminę Płock tj. spółce, której Gmina Płock jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100 % (słownie sto procent) udziałów”.

Ponadto w dniu 16 listopada Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. podjęła decyzję o nieodpłatnym przekazaniu Miastu Płock nieruchomości znajdujących się przy ul. Łukasiewicza 34 tj. stadionu wraz ze wszystkimi naniesieniami. Taka decyzja Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. umożliwia realizację porozumienia oraz faktycznie otwiera możliwość przejęcia przez Miasto Płock klubu sportowego Wisła Płock.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 608
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji