UCHWAŁA NR 534/XXXI/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie: ogłoszenia roku 2013 rokiem generała Zygmunta Padlewskiego.

UCHWAŁA NR 534/XXXI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2013 roku 

w sprawie: ogłoszenia roku 2013 rokiem generała Zygmunta Padlewskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 874, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U.  z 2009 Nr 52, poz. 420, Dz.U. z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i poz 146, Nr 106. poz. 675, Nr 40. poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz.U. z 2012 r. Nr 567) oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz.1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887) uchwala się co następuje:

§ 1
Rok 2013 ogłasza się rokiem generała Zygmunta Padlewskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


  Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 stycznia 2013, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 553
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji