U C H W A Ł A Nr 55/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie zwrotu środków finansowych stanowiących udział mieszkańców działających w ramach Społecznego Komitetu Budowy w kosztach realizacji kanalizacji sanitarnej na osiedlu Imielnica w latach 1999-2002.
Uwaga: Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały.


U C H W A Ł A Nr 55/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie zwrotu środków finansowych stanowiących udział mieszkańców działających w
ramach Społecznego Komitetu Budowy w kosztach realizacji kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Imielnica w latach 1999-2002.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 241, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806) i zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr 1099/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie organizowania, dofinansowania i realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 198 z dnia 27 lipca 2002 roku poz. 4692), w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 628/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 roku, Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1.

Z uwagi na przejęcie do realizacji w 100% ze środków finansowych Miasta Płocka zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w latach 1999-2002, wyraża się zgodę na zwrot środków finansowych stanowiących udział mieszkańców osiedla Imielnica działających w Społecznym Komitecie Budowy, a stanowiących ich partycypację w kosztach realizacji w/ w zadania.

§ 2.

Środki finansowe na realizację ustaleń zawartych w § 1 zostaną zabezpieczone w Budżecie Miasta na 2003 rok – dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - rozdział 90095- Społeczne Komitety Budowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 706
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji