UCHWAŁA NR 449/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia zasad dzierżawy części budynków stanowiących własność Gminy-Miasto Płock na okres powyżej 3 lat.

UCHWAŁA NR 449/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia zasad dzierżawy części budynków stanowiących własność Gminy-Miasto Płock na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U  . Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111),  Rada Miasta Płocka postanawia:
 
§ 1

1. Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach dzierżawy i najmu części budynków stanowiących własność Gminy-Miasto Płock.
2. Przez określenie „części budynków” wpisane w ust. 1 należy rozumieć ściany zewnętrzne budynków oraz dachy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE


 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy  z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowanie na czas oznaczony, dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
 W przedmiocie zasad dzierżawy nieruchomości Gminy-Miasto Płock  obowiązuje Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dn. 30.01.2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock, nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat. Uchwała upoważnia Prezydenta do samodzielnego zbywania, nabywania i zamiany  nieruchomości o określonej wartości, a także wynajmowania i wydzierżawiania gruntów na okres powyżej 3 lat.  Ponadto obowiązująca jest również Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 676/XXXI/00 z dn. 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych. Przedmiotowa uchwała określa zasady wynajmowania lokali użytkowych o przeznaczeniu handlowo-usługowym, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock bądź będących w jej zarządzie. 
 Obydwie uchwały nie regulują sposobu dzierżawy bądź najmu części budynków stanowiących własność Gminy-Miasto Płock tj. ścian zewnętrznych budynków bądź dachów. 
 Z uwagi na złożone w ostatnim czasie wnioski o dzierżawę części dachów budynków stanowiących własność Gminy-Miasto Płock oraz biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się kolejnych wniosków, proponuje się upoważnienie Prezydenta do samodzielnego podejmowania w tym zakresie stosownych decyzji. Wyrażenie zgody na dzierżawę bądź najem części dachu budynku bądź jego ściany zewnętrznej w formie zarządzenia Prezydenta Miasta skróci procedurę rozpatrzenia ewentualnych wniosków w tych sprawach .

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 239
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji