UCHWAŁA NR 499/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Kutnowskim porozumienia w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku, będącemu jednostką organizacyjną Gminy-Miasta Płock.

UCHWAŁA NR 499/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: zawarcia z Powiatem Kutnowskim porozumienia w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku, będącemu jednostką organizacyjną Gminy-Miasta Płock.
  
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 5 ust. 2-4 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm:. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 13 pkt 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z  2007r. Nr 68 poz. 449, ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 306) -                   Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Powiatem Kutnowskim porozumienia w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku, będącemu jednostką organizacyjną Gminy-Miasta Płock.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

U Z A S A D N I E N I E:


W art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zostały określone zasady postępowania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze lub powiatowe centra pomocy rodzinie w przypadku, gdy na terenie powiatu nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Jednocześnie w ust. 5 tego artykułu ustawodawca ograniczył możliwość przygotowania kandydatów na rodziny adopcyjne oraz prowadzenia procedur przysposobienia do wyłącznych kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
Powiat Kutnowski nie posiada ośrodka adopcyjno-opiekuńczego jako własnej jednostki organizacyjnej w celu realizacji wyżej wymienionych zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu kutnowskiego. Ze strony Powiatu została złożona propozycja realizacji tych zadań przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku i podpisania w tym zakresie stosownego porozumienia, które będzie uwzględniało udział finansowy Powiatu Kutnowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka. Decyzja ta wynika również z pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 489
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji