Uchwała Nr 769/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
W sprawie skargi Pani Marii Sołtys do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwały Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 769/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca  2010 roku


W sprawie  skargi  Pani Marii Sołtys  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwały Rady Miasta Płocka.
 
Na podstawie  art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)– Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1
1.Uznaje się, że skarga z dnia 09 czerwca 2010 r. Pani Marii Sołtys na uchwałę Nr 625/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada  2009 r. podjętą w zakresie skargi Pani Marii Sołtys z dnia 20 maja 2009 r. i uchwałę Nr 728/LI/10 z dnia 25 maja 2010 r. Rady Miasta Płocka podjętą w związku z wezwaniem Pani Marii Sołtys z dnia 10.05.2010 r. do zmiany uchwały 625/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.  – jest nieuzasadniona.
2.Treść odpowiedzi na skargę stanowi  załącznik do uchwały.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Tomasza Korgę do reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1, w tym do ustanawiania pełnomocnika procesowego.

§ 3
Wykonanie  uchwały  powierza  się Przewodniczącemu  Rady  Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.


Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
         


U z a s a d n i e n i e
Pani Maria Sołtys złożyła skargę z dnia 09 czerwca 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 625/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. podjętą w zakresie skargi Pani Marii Sołtys z dnia 20 maja 2009 r. i uchwałę Nr 728/LI/10 z dnia 25 maja 2010 r. Rady Miasta Płocka podjętą w związku z wezwaniem Pani Marii Sołtys z dnia 10.05.2010 r. do zmiany uchwały 625/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.
Ponieważ Rada Miasta Płocka podjęła uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skarga jest nieuzasadniona.
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy, czyli w tym przypadku za pośrednictwem Rady Miasta Płocka. Skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przekazuje się Sądowi w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Ponieważ skarga Marii Sołtys  wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 09.06.2010 r. - dokumenty winny być przesłane do Sądu najpóźniej do dnia 09 lipca 2010 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 273
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji