UCHWAŁA Nr 540/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

UCHWAŁA Nr 540/XXVIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 sierpnia 2004 roku


w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku           o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r.      Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,             Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568          i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 91 w związku          z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)  i art. 35a ust. 1, ust. 2   pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 r., zmiany Dz.U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126,                 Dz.U. z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111     poz. 1280, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001 r.    Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200          poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004 r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001) oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 65         poz. 595 i Dz.U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959) - Rada Miasta Płocka uchwala,         co następuje:

 

§ 1

1.Dokonuje się przemieszczeń środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pomiędzy poszczególnymi zadaniami poprzez zmianę załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004r.

2.Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
   

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 03 sierpnia 2004, godzina 12:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 418
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji