Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 720/XL/05
Zasady udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock szkołom niepublicznym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 720/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

 


Zasady udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock
 szkołom niepublicznym.

§ 1


1.  Miasto Płock jest zobowiązane do udzielania dotacji niżej wymienionym niepublicznym placówkom oświatowym zlokalizowanym w jego granicach:
1)niepublicznym przedszkolom, w tym specjalnym i integracyjnym,
2)niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół artystycznych,
3)niepublicznym gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół artystycznych,
4)niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół artystycznych,
5)niepublicznym ośrodkom szkolno-wychowawczym, w tym specjalnym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego,
6)niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.              
2.Miasto Płock może udzielać dotacji niżej wymienionym niepublicznym placówkom oświatowym zlokalizowanym w jego granicach:
1)placówkom oświatowo-wychowawczym, placówkom pracy pozaszkolnej, w tym ogniskom artystycznym oraz placówkom kształcenia ustawicznego umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku,
2)poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz innym poradniom specjalistycznym udzielającym dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3.  W roku 2005 w związku z treścią § 3 ust.1 dotacje będą udzielane szkołom wymienionym w ust. 1 pkt. 1,2, 3, 4 i 6 .

§ 2


1 . Dotacja udzielana szkołom niepublicznym przeznaczona jest na częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.
2. Dotacja udzielana jest w okresach miesięcznych.
3. Wysokość miesięcznej dotacji, o której mowa w ust. 2 jest równa sumie iloczynów kwot miesięcznych dotacji na jednego ucznia ustalonych w ust. 4 pkt. 1-6 przez odpowiadające im liczby uczniów w miesiącu, za który udzielana jest dotacja.
4.  Za podstawę wysokości miesięcznej dotacji na jednego ucznia lub wychowanka przyjmuje się:
1)w przedszkolach 75% miesięcznych wydatków bieżących przypadających na jednego    wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock, to jest kwotę 364,32zł;
2)w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki kwotę równą ilorazowi kwoty przypadającej na 1 ucznia danego typu szkoły w subwencji oświatowej na rok 2005 otrzymywanej przez miasto Płock przez liczbę 12:
a)w szkołach podstawowych i gimnazjach – 230,82 zł;
b)w liceach ogólnokształcących - 249,28 zł;
c)w szkołach zawodowych wszystkich typów -  283,90 zł;
3)w niepublicznych liceach dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych kwotę - 116,08 zł;
4)w niepublicznych technikach i liceach zawodowych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych  kwotę – 132,52 zł;
5)w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych kwotę  132,67 zł;
6)w niepublicznych szkołach medycznych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych kwotę 261,38 zł;
7)niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania kwotę  351,70 zł
5. Dla uczniów niepełnosprawnych do podstawy, o której mowa w ust. 4 dolicza się iloczyn odpowiednich kwot wymienionych w punktach 1-7 i i wag przypisanych rodzajowi niepełnosprawności w algorytmie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz.U. Nr 286, poz. 2878).

§ 3


1 . Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę złożony w Zarządzie Jednostek Oświatowych nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji zawierający:
1)nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,
2)nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
3)typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,
4)status szkoły lub placówki oświatowej (publiczna, niepubliczna)
5)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji,
6)numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
7)planowaną liczbę uczniów lub wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń –
– sierpień oraz w okresie wrzesień – grudzień,
8)planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach dla młodzieży, z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
9)nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
2 . Rozpoczęcie udzielania dotacji następuje po sprawdzeniu przez Zarząd Jednostek Oświatowych informacji podanych we wniosku.
3 . Zarząd Jednostek Oświatowych  przekazuje dotacje zaliczkowo w okresach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 4


1 . Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 sporządza i przekazuje do Zarządu Jednostek Oświatowych - nie później niż w ciągu 15 dni po upływie każdego miesiąca  - rozliczenie otrzymanych dotacji. Informacja powinna zawierać:
1)rzeczywistą liczbę uczniów w rozliczanym miesiącu, przy czym przyjmuje się, że dotacja przysługuje na ucznia, który uczęszczał do szkoły dłużej niż pół miesiąca;
2)planowaną liczbę uczniów w aktualnym miesiącu.
2 . W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dotowanie zostaje wstrzymane do czasu dokonania rozliczenia.
3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę publiczną zobowiązana jest do przekazania do Zarządu Jednostek Oświatowych kopii sprawozdania GUS o liczbie uczniów (symbol – S 02 do S 07) niezwłocznie po jego złożeniu w GUS oraz danych wynikających z art. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463).
4. Zarząd Jednostek Oświatowych ma prawo kontroli rzetelności informacji mających wpływ na wysokość  udzielanej dotacji.

§ 5


W przypadku stwierdzenia przekroczenia wielkości dotacji w związku z nierzetelnością udzielania informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 kwoty nadpłaconych dotacji podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 589
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji