UCHWAŁA NR 783/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

UCHWAŁA NR 783/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie: likwidacji  zakładu  budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę  budżetową

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 oraz Nr 106, poz. 675), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 pkt 8  lit.i) oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz.146 oraz Nr 106, poz. 675), art. 5 ust.2 pkt 1, ust.3, 5, 5a,  art. 5c pkt 1, art. 9 ust.1 pkt 2 i pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g) art. 62 ust.1 oraz art 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 16 ust 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) i art 88 ust.1 pkt. 2  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§1
Z dniem 31 grudnia 2010r.  likwiduje się prowadzony przez Gminę – Miasto Płock zakład budżetowy pn. "Zespół Szkół Technicznych - Zakład Budżetowy", celem przekształcenia w gminną jednostkę budżetową.

        §2
Dyrektor likwidowanego zakładu budżetowego w terminie do 31 grudnia 2010r.,
1) przeprowadzi zgodnie z przepisami o rachunkowości:
a) inwentaryzację wszystkich aktywów i pasywów, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego,
b) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych,
c) bilans zamknięcia
oraz przekaże zgromadzone środki pieniężne do budżetu Miasta Płocka na wskazany rachunek.
2) wystąpi  z wnioskami o wydanie decyzji o wygaśnięciu decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, przysługujących likwidowanemu zakładowi budżetowemu, nieruchomości położonych:
a) w Wisełce - gmina Wolin powiat kamieński województwo zachodniopomorskie, przy ul. Nowowiejskiej 19, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 47/4, 47/5 i 47/16; funkcjonującej pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy "Oświata Płock",
b) w Jorze Małej - gmina Mikołajki powiat mrągowski województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 342/12;  funkcjonującej pod nazwą  "Stanica Żeglarska".
3) wystąpi  z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, przysługującej likwidowanemu zakładowi budżetowemu, nieruchomości położonych w Płocku przy al. Kilińskiego 4, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 926/1, 926/2 i 926/3 (obiekty szkoły i internatu) z jednoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz nowo tworzonej jednostki budżetowej.

§3
Z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy się jednostkę budżetową pn. Zespół Szkół Technicznych w Płocku (określaną dalej jako ZST), z zachowaniem dotychczasowej siedziby przy al. Jana Kilińskiego 4.

§4
1. Z dniem utworzenia jednostka budżetowa  przejmuje mienie oraz należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji.
2. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego staje się bilansem otwarcia jednostki budżetowej.
3. Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego stają się pracownikami jednostki budżetowej - Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy.
              
§5
Organizację wewnętrzną  i  zasady funkcjonowania ZST jako jednostki budżetowej określa statut  w
brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

    §7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Znowelizowana ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wyraźnie określa zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Zadania z zakresu edukacji publicznej, stanowiące zasadniczy obszar działania  dotychczasowego Zespołu Szkół Technicznych – Zakładu Budżetowego nie mieszczą się w tych kategoriach.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) wprowadziła zmiany w przepisach m.in. ustawy o systemie oświaty, z których wynika, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez jednostkę samorzadu terytorialnego mogą być wyłącznie jednostkami budżetowymi. Dlatego w przypadku Zespołu Szkół Technicznych zachodzi konieczność likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. 
Niniejsza uchwała jest więc realizacją wymogów ustawowych.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 459
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji