UCHWAŁA NR 283/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do działania na terenie Gminy Miasto Płock Społecznej Straży Rybackiej, działającej na terenie powiatu płockiego

UCHWAŁA NR 283/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do działania na  terenie  Gminy Miasto Płock Społecznej Straży Rybackiej, działającej na  terenie powiatu płockiego

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753; Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr  28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz.887) oraz art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228; Nr 200, poz. 1322), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na dopuszczenie do działania na terenie Gminy Miasto Płock Społecznej Straży Rybackiej -  utworzonej na podstawie uchwały Nr 40/VI/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 marca 2007 r.  przez  Mazowiecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  i  Płocko-Włocławski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Włocławku  -  na czas nieokreślony.
W zakresie wyposażenia i utrzymania Społeczna Straż Rybacka będzie finansowana przez Okręg Płocko-Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski     

 


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U.  z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm. ) rada powiatu  na wniosek starosty może utworzyć  Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na jej utworzenie  przez organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Zadaniem Społecznej  Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania  ww. ustawy  oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Społeczna Straż Rybacka funkcjonuje na terenie powiatu płockiego, zgodnie  z regulaminem uchwalonym przez Radę Powiatu w Płocku – uchwałą Nr 40/VI/2007 z dnia 28 marca 2007 r. Większość jej działań  związana jest z ochroną Zbiornika Włocławskiego na Wiśle. Oczywiste wydaje się, że z punktu widzenia efektywności i skuteczności podejmowanych czynności działania kontrolne i operacyjne nie powinny kończyć się na granicy powiatu.
Na prośbę  Zarządu Okręgu Płocko-Włocławskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 776/LV/10 z dnia 31.08.2010 r. wyraziła zgodę na dopuszczenie do działania Społecznej Straży Rybackiej również  na terenie Gminy Miasta Płock, wstępnie na okres 1 roku. Określenie czasu obowiązywania ww. uchwały „1 rok”- miało na celu stworzenie możliwości oceny przyjętych rozwiązań organizacyjnych,  a tym samym  podjęcie decyzji o ewentualnym  jego przedłużeniu na następne lata.
W październiku br. Zarząd Okręgu Płocko-Włocławskiego Polskiego Związku Wędkarskiego zwrócił się ponownie z prośbą, bezpośrednio do Przewodniczącej Rady Miasta Płocka, o wyrażenie zgody na dopuszczenie do działania Społecznej Straży Rybackiej  na terenie Gminy Miasta Płock już na czas nieokreślony (bezterminowo), poprzez podjęcie stosownej uchwały.
Dotychczasowe działania SSR nie budziły zastrzeżeń, nie odnotowano żadnych sygnałów negatywnych n/t jej funkcjonowania, w związku z czym, Rada Miasta Płocka pozytywnie rozpatrzyła prośbę Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 178
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji