UCHWAŁA NR 467/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 467/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) oraz art. 12 pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 223 poz. 1458) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości przez Gminę - Miasto Płock – Zespół Szkół Nr 3 w zakresie usług  telefonii komórkowej:
1) w 2009 roku – 610,00 (sześćset dziesięć) złotych,
2) w 2010 roku – 732,00 (siedemset trzydzieści dwa) złote,
 3) w 2011 roku – 122,00 (sto dwadzieścia dwa) złote.

§ 2
Źródło finansowania: plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 , określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009, 2010 i 2011.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock - Zespół Szkół Nr 3 umów, których przedmiotem są usługi dotyczące telefonii komórkowej, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych, wynosi 1.464,00 zł. (w roku 2009 – 610,00 zł., w roku 2010 – 732,00 zł., w roku 2011 – 122,00). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 043
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji