UCHWAŁA NR 512/XXXVI/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku

UCHWAŁA NR  512/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej w Płocku w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr 732/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy.
Dotychczasowy, uchwalony przez Radę Miasta Płocka, Regulamin Straży Miejskiej
w Płocku (uchwała Nr 732/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.) wymagał nowelizacji, której celem jest wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej. Potrzeba zmian wynika z konieczności dostosowania struktur do efektywnego zarządzania i realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Straż Miejską, a w szczególności sprawnej obsługi interesantów, wdrożenia programów prewencyjnych.
Zasadniczą zmianą wprowadzoną niniejszą uchwałą do Regulaminu Straży Miejskiej
w Płocku jest reorganizacja struktury organizacyjnej (załącznik Nr 1 do Regulaminu)
i wynikająca z niej zmiana zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Proponowana reorganizacja Komendy Straży Miejskiej polega na zmniejszeniu ilości kierowniczych stanowisk urzędniczych tj. zastępcy Komendanta Straży Miejskiej oraz kierowników: referatu administracyjno – gospodarczego i szkolno – edukacyjnego oraz zastąpieniu etatu zastępcy naczelnika wydziału, etatem naczelnika wydziału. W nowych strukturach organizacyjnych ogranicza się liczbę stanowisk kierowniczych w celu zwiększenia liczby stanowisk wykonawczych.
Istotą proponowanych zmian jest stworzenie mechanizmów pozwalających na podniesienie skuteczności i efektywności działań Straży Miejskiej i nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez poszczególnych strażników. Niewątpliwie takim instrumentem jest Komenda Straży Miejskiej, która będąc aparatem pomocniczym, zapewnia Komendantowi Straży Miejskiej fachową obsługę i sprawną realizację zadań ustawowych, jak i wynikających z aktów prawa miejscowego. Za jej przyjęciem w systemie organizacyjnym przemawia zakres uprawnień, zadań i kompetencji Straży Miejskiej. Implikuje to rozwiązania prawne zapewniające konieczną spójność struktury organizacyjnej i uprawnień tej formacji, ze strukturą i uprawnieniami wszystkich instytucji i jednostek działających na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku
w miejscach publicznych.
Wprowadzone zmiany pozwolą na usprawnienie pracy Komendy Straży Miejskiej poprzez uszczegółowienie ich zadań i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich prawidłową realizację. Proponowane zmiany pozwolą również właściwie ocenić pracę całej Straży Miejskiej, jak również jej poszczególnych komórek i stanowisk.
Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej umożliwi elastyczniejsze i racjonalne wykorzystanie pracowników Straży Miejskiej do zadań służbowych. Stworzy też podstawy do szerszej współpracy z Komendą Miejską Policji w Płocku, co jest bardzo istotne w świetle wzmocnienia uprawnień Straży Miejskiej w zakresie m.in. stosowania środków bezpośredniego przymusu, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, czy też dokonywania czynności sprawdzających.
Wszystko to przełożyć się powinno na wyższą efektywność pracy Straży Miejskiej,
a co za tym idzie poprawę porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 maja 2009, godzina 08:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 452
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji