UCHWAŁA NR 265/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.

UCHWAŁA NR 265/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt. 2 i  § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. wprowadza się następującą zmianę: w załączniku pod nazwą „Wykaz budżetowych jednostek organizacyjnych”, w części „Jednostki budżetowe” dodaje się pkt 5. „Miejski Urząd Pracy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z planowanym utworzeniem z dniem 1 stycznia 2008 roku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (uchwała nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 roku) konieczne jest ustalenie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla wynagrodzeń pracowników nowej jednostki.
Proponuje się rozszerzenie wykazu budżetowych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 120/IX/07 z dnia 29 maja 2007 roku. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wymienionych w ww. wykazie (z wyjątkiem nauczycieli i wychowawców oraz dyrektorów i głównych księgowych) wynagradzani są obecnie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku oraz w oparciu o ww. uchwałę na następujących zasadach:
1)najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I – szej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od 1 stycznia 2007 roku w wysokości 800,00 zł,
2)wartość jednego punktu w złotych dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 922
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji