UCHWAŁA NR 802/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 511/XXV/00 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 802/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały nr 511/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie powierzenia Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych: Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Rodzinnych Domów Dziecka. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się z dniem 1 lipca 2014 roku uchwałę nr 511/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie powierzenia Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych: Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Rodzinnych Domów Dziecka. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 11:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji