U C H W A Ł A Nr 122/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Rady Fundacji „Bezpieczne Miasto Płock”.
U C H W A Ł A Nr 122/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 rokuw sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Rady Fundacji „Bezpieczne
Miasto Płock”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 18 Statutu Fundacji „Bezpieczne Miasto Płock” oraz uchwały Nr 874/LVII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie powołania Fundacji „Bezpieczne Miasto Płock” – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Rady Fundacji „Bezpieczne Miasto Płock” z
siedzibą w Płocku deleguje się dwie następujące osoby:

1. Violetta Kulpa

2. Elżbieta Popczuk


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 302
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji