UCHWAŁA NR 842/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 190/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku o wykonywaniu przez Gminę - Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji

UCHWAŁA NR 842/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 190/XIII/2011 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 sierpnia 2011 roku o wykonywaniu przez Gminę - Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379)  w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 3 lit c i i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci  telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.675, Dz. U. Z 2012 r. poz. 951, poz. 1256), poz. 1445, Dz. U. Z 2014 r. Poz. 768) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale NR 190/XIII/2011 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 sierpnia 2011 roku o wykonywaniu przez Gminę - Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji wprowadza się następującą zmianę:

 

W § 1 po pkt 3 dodaje się pkt  4 w następującym brzmieniu:

„4. Świadczyć usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem posiadanej i planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dla beneficjentów ostatecznych projektu pn.: „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 884
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji