UCHWAŁA NR 659/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
W sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 340/XXI/2012


UCHWAŁA NR 659/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku


W sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594)  oraz art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2012 r. poz. 1101, Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Uznaje się, że skarga z dnia 17 lipca 2013 r. Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock w zakresie niezgodności z prawem postanowień §3 ust. 1, §10 pkt 1, 2 i 3 uchwały, jest uzasadniona.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, w tym upoważnia się Prezydenta do:
1. udzielenia odpowiedzi na niniejszą skargę,
2. reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą, w tym do ustanowienia pełnomocnika procesowego.

§ 3
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 423
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji