UCHWAŁA NR 781/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 457/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

UCHWAŁA NR 781/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 457/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Uchylić Uchwałę Nr 457/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


             Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka


              Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE


Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010r. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od 14 czerwca 2010 roku, została znowelizowana ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
W wyniku powyższej zmiany, organ właściwy dłużnika (wójt, burmistrz, prezydent), na podstawie art. 8b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, może upoważnić w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Przepis ten wykluczył wcześniejszą konieczność wydawania przez rady gmin uchwał, na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy                 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),              w oparciu o które, kompetencje organu właściwego dłużnika były dotychczas przekazywane do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.   
Działając na podstawie znowelizowanych przepisów, Prezydent Miasta Płocka upoważnił w formie pisemnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wobec tego należy uchylić Uchwałę Nr 457/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 327
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji