U C H W A Ł A Nr 38/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej ze środków budżetu Miasta Płocka Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
U C H W A Ł A Nr 38/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej ze środków budżetu Miasta Płocka Samodzielnemu
Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Wyrazić zgodę na umorzenie Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, pożyczki w kwocie 335.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) wraz z należnymi odsetkami, udzielonej zgodnie z Uchwałą Nr 164/3193/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 18 października 2002 roku.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 476
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji