U C H W A Ł A Nr 145/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka.

U C H W A Ł A  Nr 145/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta 
                  Rady Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w składzie jak niżej:

1.   Barbara Smardzewska – Czmiel
2.   Jerzy Seweryniak
3. Sławomir Goszkowski
4. Stanisław Nawrocki
5. Wojciech Hetkowski
6. Anna Kossakowska
7. Piotr Nowicki
8. Grażyna Opatrzyk
9. Andrzej Rokicki
10. Małgorzata Rybicka
11. Jacek Szubstarski


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 06 sierpnia 2003, godzina 17:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 061
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji