UCHWAŁA NR 605/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie: zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4

UCHWAŁA NR 605/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595) w związku z art. 5c pkt 1 oraz z art. 5 ust. 3, 5 i 5a, art 9 ust.1 pkt 2 i pkt 3 lit.a) – g), art. 62 ust.1, art. 68a  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz.942 i poz. 979; z 2013r. poz.87) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 września 2013 roku zmienia się siedzibę Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4 na siedzibę w Płocku, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

             
                             Przewodniczący
                                                                Rady Miasta Płocka


                Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 407
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji