Uchwała Nr 708/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy

Uchwała Nr 708/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia  24 maja  2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok  budżetowy

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy wprowadza się następującą zmianę:

w pkt. 20 - Dostawa energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków
„okres realizacji 2005 r. – 2008 r”. zastąpić zapisem „czas nieoznaczony”.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 143 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:
wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
gazu z sieci gazowej,
ciepła z sieci ciepłowniczej.
W związku z powyższym proponuje się dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotowych dostaw określonego w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 175
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji