UCHWAŁA NR 107/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 107/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

 

 

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Płocka 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz.U. z  2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz 379 i 1072) i art.  70 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 1502), na wniosek Prezydenta Miasta Płocka  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje  :

 

§ 1

Z dniem 31 marca 2015 r. odwołuje się Panią Barbarę Szurgocińską ze stanowiska Skarbnika Miasta Płocka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                       

                                                                                   

 

 

 

  Przewodniczący 

     Rady Miasta Płocka 

 

 

  Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 424
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji