Uchwała Nr 862/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 straconych nazwisk 13 mieszkańców Płocka i okolic straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 Straconych.

Uchwała Nr 862/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach  pomnika 13 straconych nazwisk 13 mieszkańców Płocka i okolic straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 Straconych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na umieszczenie nazwisk 13 mieszkańców Płocka i okolic  straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 Straconych na tablicach pomnika 13 straconych.

§ 2

Nazwiska osób straconych 18 września 1942 r. przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 Straconych:
1) Adamczyk Stefan
2) Jurkowski Józef Marian
3) Kozłowski Stanisław
4) Krzywoszyński Antoni
5) Mossakowski Gustaw
6) Peszyński Wincenty
7) Piotrowski Władysław
8) Pomierny Leon
9) Rudziński Józef
10) Ks. Serafin Michał
11) Sobczyński Marek
12) Trojanowski Stefan
13) Wolski Zygmunt

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie.

Minęły 63 lata od bestialskiej zbrodni w dniu 18 września 1942 roku.
Tego dnia na oczach płocczan na ulicy Niecałej obecnie Pl. 13 Straconych  zostało zamordowanych 13 mieszkańców Płocka i okolic. Corocznie w tym dniu młodzież i świadkowie tamtych wydarzeń - kombatanci spotykają się przed pomnikiem 13 straconych, aby uczcić ich pamięć. Na pomniku nie ma nazwisk , choć są one znane. To właśnie kombatanci nieliczni już świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń II wojny światowej wystąpili z inicjatywą zapisania nazwisk na tablicach pomnika.
Umieszczenie nazwisk 13  osób straconych  przyczyni się do zachowania w pamięci kolejnych pokoleń.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 524
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji