Uchwała Nr 957/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie Pani Radnej Grażynie Opatrzyk umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Uchwała Nr 957/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie Pani Radnej Grażynie Opatrzyk umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.


Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 16 poz. 128) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W związku z pismem z dnia 25.05.2006 r. Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku nie wyraża się zgody na wypowiedzenie Pani Radnej Grażynie Opatrzyk umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w związku ze zmianą struktury organizacyjnej polegającej na likwidacji Zespołu d/s Promocji i Informatyki.
   

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Do Rady Miasta Płocka wpłynęło pismo od Zarządu Spółki Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku z prośbą o wyrażenie zgody na wypowiedzenie Pani Radnej Grażynie Opatrzyk umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Prezes Zarządu uzasadniła to zmianą struktury organizacyjnej polegającej na likwidacji Zespołu d/s Promocji i Informatyki, którego menadżerem jest Pani G. Opatrzyk.

W związku z faktem, iż Pani Grażyna Opatrzyk jest Radną Rady Miasta Płocka wyrażenie bądź nie wyrażenie zgody następuje w drodze uchwały Rady Miasta Płocka o czym stanowi art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 388
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:31
  • Historia aktualizacji

  • 29 czerwca 2006, godzina 13:31 Aktualizacja danych