UCHWAŁA NR 475/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-„Śpiewająca Polska”.

UCHWAŁA NR 475/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-„Śpiewająca Polska”.

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku  Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz. 319, Dz.U. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Dz.U.Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791, i Nr 140, poz. 984) w  związku z art. 5a ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 roku Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658; z 2007 roku Dz.U. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292 oraz z 2008 roku Nr 70, poz917 i Nr 216, poz.1370) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje :

§1

Wyraża się zgodę na:

1) realizację  przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie,

2) zawarcie umowy na realizację Programu „Śpiewająca Polska” pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Narodowym Centrum Kultury w Warszawie jako instytucją zarządzającą ww. programem,

3) przyjęcie od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współfinansowanie zajęć chóru Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

§2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania umowy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie i przyjęcia środków finansowych, o których mowa w § 1 uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
ogłosili kolejną edycję Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych - „Śpiewająca Polska”. Program ten ma na celu wsparcie rozwoju szkolnych chórów, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację artystyczną dzieci i młodzieży.
W ramach ww. programu realizowany jest nabór na wnioski o współfinansowanie zajęć chóru ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podmiotem uprawnionym do składania wniosków jest jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym dla szkół publicznych.
Warunkiem przystąpienia wnioskodawcy do programu jest zobowiązanie do pokrycia 40 % całości kosztów związanych z przeprowadzeniem zająć dydaktycznych z chórem (wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi). Natomiast Narodowe Centrum Kultury jako instytucja zarządzająca Programem „Śpiewająca Polska” na podstawie umowy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązane będzie przeznaczyć 60 % całości kosztów wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia w okresie od 2 marca do 19 grudnia 2009 roku (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku kolejny raz zgłosiła swój udział w ww. programie, a środki na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia zostały zabezpieczone w ramach budżetu szkoły na 2009 rok.
Niniejsza uchwała, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o współfinansowanie zajęć chóru  w ramach Programu „Śpiewająca Polska”oraz po zawarciu stosownej umowy przedstawiciela organu prowadzącego szkołę – Prezydenta Miasta Płocka z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie umożliwi Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku realizację programu.

Podjęcie niniejszej uchwały należy do kompetencji rady gminy i jest realizacją wymogu ustawowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 091
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji