UCHWAŁA Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

UCHWAŁA Nr 1011/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055), art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. Nr 123 poz. 776 z 1997r., ze zm.: Dz. U. z 1997r.  Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz. U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz. U.  z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz. U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz. U.                z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz. U. z 2004r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407, Dz. U. z 2005r. Nr 44 poz. 442, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366, Nr 167 poz. 1398, Dz. U. z 2006r. Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz. 1217)  - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przemieszczeń  środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji                
      Osób       Niepełnosprawnych       przeznaczonych      na      realizację    zadań   z   zakresu
      rehabilitacji      zawodowej      i     społecznej     pomiędzy     poszczególnymi    zadaniami      
      poprzez    zmianę    załącznika   Nr 1  do  Uchwały   Nr 916/LIV/06   Rady  Miasta Płocka             
      z dnia 28 marca 2006r. zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 z dnia 30 maja 2006r. oraz
      Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28  marca 2006r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 6 października 2006r.
   
Wiceprzewodniczący                                     
Rady Miasta Płocka 

Tomasz  Korga


Uzasadnienie

Na podstawie postanowień art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych           (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) rada powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zapisy cyt. ustawy umożliwiają samorządom terytorialnym, w tym Radzie Miasta Płocka planowanie wydatków z zakresu realizacji       w/w zadań zgodnie z lokalnymi potrzebami.
W obecnym okresie utrzymuje się duże zainteresowanie dofinansowaniem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupowanych przez osoby niepełnosprawne przy udziale środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dofinansowaniem  do   zakupu   sprzętu   rehabilitacyjnego.  Środki  finansowe  przeznaczone na to zadanie są już na wyczerpaniu, natomiast wnioski systematycznie napływają.
Jednocześnie nadal brak jest większego zainteresowania formą pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, a mianowicie udzielaniem pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej     przez    osoby   niepełnosprawne.   Mimo   wydanych   w  b.r. 20  wniosków w  tym zakresie,  do   Ośrodka  zgłasza się tylko jedna osoba niepełnosprawna zainteresowana ubieganiem się o pożyczkę w wysokości 13.000zł. Osoba ta jest w trakcie wypełniania wniosku i zbierania niezbędnych załączników.
Dlatego też przewidzianą w dotychczasowym preliminarzu na ten cel kwotę 75.000zł proponujemy zmniejszyć do 13.000zł, a pozostałe 62.000zł przeznaczyć na rehabilitację społeczną.
Z przeprowadzonych i rozliczonych    w  III  kwartale  imprez  organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych pozostało niewykorzystanych 2.876zł. Po zakończeniu okresu wakacyjnego w pozycji „turnusy rehabilitacyjne dla dzieci” zostało niewykorzystanych 9.304zł /rezygnacje/.  Te  środki   również   proponujemy   przeznaczyć na rehabilitację społeczną.
Ze względu na większe potrzeby w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla dorosłych osób niepełnosprawnych, proponujemy przesunięcie  na  te potrzeby kwoty 60.000zł z w/w zakresu przeznaczonej dla dzieci /kwota ta pozostaje obecnie jako wolne środki po zrealizowaniu wszystkich dotychczas złożonych wniosków na potrzeby dzieci/. Kwota ta pozwoliłaby na zrealizowanie wszystkich wniosków osób dorosłych z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się oczekujących na rozpatrzenie.
Łączna kwota przewidziana do przesunięcia: 134.180zł, z czego 74.180zł proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego /dla osób dorosłych 36.180zł , dla dzieci 38.000zł/. Pozostałe 60.000zł proponujemy przesunąć na pozycję - likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób dorosłych.
Dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacja barier pozwala osobom niepełnosprawnym na częściowe lub całkowite uniezależnienie   się   od   innych   osób,    przyczynia  się   do  poprawy  kondycji     fizycznej     i     psychicznej    tych     osób,    daje    im     poczucie     satysfakcji  z  samodzielnego  funkcjonowania i możliwości wypełniania różnych ról społecznych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 265
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji