UCHWAŁA NR 513/XXXVI/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów wojennych.

UCHWAŁA NR 513/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów wojennych.

Na podstawie art. 8 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia Gminie - Miastu Płock obowiązku utrzymania grobów wojennych znajdujących się na cmentarzach zlokalizowanych na terenie Miasta. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Źródło finansowania porozumienia: dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego oraz Budżet Miasta Płocka - dział 710, rozdział 71095 - pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych i § 4270 - zakup usług remontowych, nr zadania budżetowego -10/WGK.I./G.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
   


U Z S A D N I E N I E
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i  3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 ze zm.) koszty utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa. Wojewoda może w drodze porozumienia powierzyć jednostce samorządu terytorialnego  utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, o ile Gmina nie przejmie tych obowiązków bezpłatnie. Z uwagi na szczupłość środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez administrację rządową - oczywiste staje się nieodpłatne przejęcie obowiązku w tym zakresie przez Gminę - Miasto Płock.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 maja 2009, godzina 08:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 395
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji