U C H W A Ł A Nr 24/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku zmienionej Uchwałą Nr 978/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001r
U C H W A Ł A Nr 24/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001r.
w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku zmienionej
Uchwałą Nr 978/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84), art. 53 i 54 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178; Dz. U. z 2000r. Nr 86, poz. 958; Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001r. Nr 49, poz. 509; Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115; Nr 147, poz. 1643; Dz. U. z 2002r. Nr 1, poz. 2; Nr 115, poz. 995) , art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

W § 1 Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001r. (tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 7, poz. 103) wprowadza następujące zmiany:

1. w ust. 1 po wyrazach „co najmniej 15 nowych i trwałych miejsc pracy” dopisuje się wyrazy „pod warunkiem ich zachowania co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy”,

2. po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przez inwestycję, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć:

a/. utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
b/. rozbudowa istniejącego już przedsiębiorstwa,
c/. zakup istniejącego przedsiębiorstwa,
d/. rozpoczęcie w już istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywa –
nie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego,
e/. nabycie wartości niematerialnych i prawnych”.

3. w ust. 3 po wyrazach „nowe i trwałe miejsca pracy” dopisuje się wyrazy „o których mowa w ust. 1 oraz wzrost zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2”,

4. ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

-2-

„4. Przedsiębiorca, który otrzyma pomoc, której wartość łącznie z pomocą udzielona w ciągu ostatnich 3 lat przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO może uzyskać pomoc regionalną, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją pod warunkiem, że nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane co najmniej 5 lat, przy czym maksymalna intensywność pomocy regionalnej nie może przekroczyć 50 %”,

5. po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Przy obliczaniu wielkości pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, rozumianych jako koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem”.

4b. Pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy przewidzianej w niniejszej uchwale nie mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach, o których mowa w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 505
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji