U C H W A Ł A Nr 19/IV /02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie : ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2003
U C H W A Ł A Nr 19/IV /02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie : ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz.U.Nr 200, poz. 1683 ) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,51 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od budynków gospodarczych o powierzchni nie przekraczającej 12 m2 – 2,89 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków o powierzchni powyżej 12 m2 - 5,78 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od budowli - 2% ich wartości,
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł. od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych :
- o powierzchni nie przekraczającej 1000 m2 - 0,20 zł. od 1m2 powierzchni,
- o powierzchni powyżej 1000 m2 – 0,15 zł. od 1m2 powierzchni.

§ 2

Za powierzchnię użytkową budynku w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

§ 3

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od
1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

-2-


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2003 rok.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 945/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2002.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 438
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji