U C H W A Ł A Nr 32/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku
U C H W A Ł A Nr 32/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w
Płocku od 2000 roku.


Na podstawie art. 6 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 8 ust. 2 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86 poz. 958) - Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

W Uchwale Nr 384/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 627/XXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku, Nr 764/XXXVI/01 z dnia 23 stycznia 2001 roku, Nr 948/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku, Nr 1057/LI/02 z dnia 26 marca 2002 roku i Nr 1106/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku wprowadza się zmianę w załączniku do Uchwały Nr 1175/LVIII/02 z dnia 9 października 2002 roku o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 402
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji