projekty uchwał
Sesja XXXII - 27-01-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
5/ Przyjęcie protokołu z obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. przyjęcia warunkowego dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II”,
2. wyrażenia zgody na zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na okres przekraczający rok budżetowy,
3. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy – Miasta Płock kartą płatniczą,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
5. wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Gminy – Miasto Płock do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
6. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
7. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
8. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im.”Solidarności” ul. Ciechomickiej oraz wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta w Płocku ,
9. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im.”Solidarności”, ulicy Jordanowskiej, wschodniej granicy administracyjnej miasta oraz ulicy Ciechomickiej w Płocku,
10. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im.”Solidarności”, ulicy Grabówka i ul.Gościniec w Płocku,
11. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Dolnej, ulicy Górnej, ulicy Wodnej, ulicy Granicznej, ulicy Wyszogrodzkiej, trasy dojazdowej do mostu im. „Solidarności” od Ronda Wolska Polskiego w Płocku,
12. zmiany uchwały nr 448/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy – Miasto Płock na lata 2008 – 2032”,
13. przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Ford Escort nr rejestracyjny WP 31102, nr identyfikacyjny VIN WFOAXXGGAATB01297.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/Odpowiedzi na interpelacje.
12/Sprawy różne.
13/Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 21 stycznia 2009, godzina 10:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 259
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji