Projekty uchwał
Projekty uchwał

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (aula), odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta.

Transmisja obrad dostępna będzie online na stronie www.plock.eu w zakładce „transmisja z sesji Rady Miasta Płocka” lub pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
4) Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 i efektów jego realizacji za 2022 rok.
5) Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka z 27 kwietnia 2023 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2023-2049 (druk nr 972),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023 (druk nr 973),
3. zmiany uchwały nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu (druk nr 962),
4. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 966),
5. przyjęcia do realizacji na terenie miasta Płocka „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2028” (druk nr 967),
6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Browarnej (obr. 16) (druk nr 968),
7. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Płock Płock (druk nr 969),
8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 2471/23 i 2468/1 o łącznej powierzchni 4,5755 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy-Miasto Płock (druk nr 970),
9. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Kutnowskiej (obr. 14) (druk nr 971).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje.
11) Sprawy różne.
12) Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 19 maja 2023, godzina 09:50)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Wydział Obsługi Rady Miasta
 • Ilość wyświetleń: 482
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 23 maja 2023, godzina 12:58
 • Historia aktualizacji

 • 23 maja 2023, godzina 12:58 Aktualizacja dokumentu
  23 maja 2023, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu