UCHWAŁA NR 339/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 339/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku


w sprawie: określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie  miasta Płocka.

                 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 8 ust. 1 i 3 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr  137, poz. 1302 ) oraz art. 15 ust.1 pkt. 2 lit. „b” ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) - Rada Miasta Płocka  uchwala, co następuje:


§ 1


Określa się dwie strefy cen /stawek taryfowych/ na terenie miasta Płocka, obowiązujące przy przewozie  taksówkami osób  oraz ich bagażu.


§ 2


1.Pierwsza strefa cen /stawek taryfowych/ obejmuje obszar miasta, określony na mapie stanowiącej     
    załącznik do niniejszej uchwały.
2.Granice pierwszej strefy cen są oznakowane  w terenie znakami informacyjnymi
      „TAXI 2 strefa,” ustawionymi na następujących ulicach:
   
1.Kolejowej                         - za skrzyżowaniem z ul. Spokojną,
2.Krakówka                         - za skrzyżowaniem z ul. Spokojną,
     3.Dobrzykowskiej               - za drugim wjazdem na działki,
     4.Norbertańskiej                  - za przejazdem kolejowym przy Cmentarzu Garnizonowym,       
     5.Grabówka                         - za skrzyżowaniem z ul. Gościniec,
     6.Harcerskiej                       - za skrzyżowaniem z ul. Sielską,
     7.Wyszogrodzkiej                - przed skrzyżowaniem z ul. Parcele,
     8.Żyznej                               - przed skrzyżowaniem z ul. Boryszewską,
     9.Otolińskiej                        - przed skrzyżowaniem z ul. Jędrzejewo,   
    10.Jędrzejewo                        - od strony ul. Bielskiej na wysokości nieruchomości
                                                oznaczonej numerem 1B,
    11.Bielskiej                            - przy bramie głównej Cmentarza Komunalnego,
    12.Sierpeckiej                       - przy Cmentarzu,
    13.Zglenickiego                     - za skrzyżowaniem z ul. Chemików,
    14.Dobrzyńskiej                     - za skrzyżowaniem z ul. Zglenickiego.

3.Na drogach wylotowych z miasta nie wymienionych w ust. 2, granicę pierwszej strefy określa znak informacyjny “TAXI 2 strefa” umieszczony pod znakiem drogowym  E –18a „koniec miejscowości”, oznaczającym granicę administracyjną miasta. Powyższe dotyczy:
1/ ul.Popłacińskiej,
2/ ul.Szpitalnej,
3/ skrzyżowania ul.Wyszogrodzkiej z ul.Szlachecką w Gulczewie Nowym,
4/ skrzyżowania ul.Wyszogrodzkiej z drogą Płock Rogozino.

§ 3


1.Ustala się ceny urzędowe  za przewozy taksówkami osobowymi na terenie miasta Płocka
 w następujących wysokościach:  
1/ opłata początkowa dla wszystkich taryf                                              
        (opłata za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego kilometra)                           - 4,00 zł,
                                    
2/ taryfa 1 -  za 1 km w granicach pierwszej strefy cen w  dni
    powszednie w godzinach  od 6.00 do 22.00                                                    - 1,80 zł,

3/ taryfa 2 (wyższa o 50 % od taryfy 1) -  za 1 km w granicach
    pierwszej strefy cen w  dni powszednie w godzinach od 22.00 do 6.00 
    oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby                                                    - 2,70 zł, 
                                                                                                
4/ taryfa 3 (wyższa o 100% od taryfy 1) -  za 1 km przy wyjazdach
    poza granice pierwszej strefy cen  w dni powszednie od 6.00 do 22.00,
    bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym                                              - 3,60 zł,

5/ taryfa 4 (wyższa o 200% od taryfy1) - za 1 km  przy wyjazdach poza
   granice pierwszej strefy cen w dni powszednie od 22.00 do 6.00  oraz
   w niedziele i święta w ciągu całej doby, bez wykorzystania jazdy w
   kierunku powrotnym                                                                                          -  5,40 zł,
 
6/ opłata za 1 godz. postoju dla wszystkich taryf                                                 - 30,00 zł,
  
7/ wartość dopłaty za bagaż nietypowy, o którym mowa w Przepisach
               porządkowych                                                                                                  -    5,00 zł.                                                                     

2.Przez święta rozumie się dni wolne od pracy określone przepisami ustawy z dnia  18 stycznia 1951 r.
   o dniach wolnych od pracy /Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm./.

3.Ceny ustalone w ust. 1 są cenami maksymalnymi.


§ 4


Naruszenie postanowień § 3  stanowi podstawę  do cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 6


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 1122/LV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002r. w sprawie określenia granic stref cen (stawek taryfowych) oraz cen  urzędowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Płocka.

§ 7


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r. i obowiązuje do dnia 31 lipca 2004 r.                                                                       
                                                                                       

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka                                                                                                  

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 509
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji