projekty uchwał
Sesja LXII

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 października 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LXII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku.
4.Przyjęcie protokołu z obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2006 roku.
5.Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok ,

2)zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka,

3)nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka ,

4)zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 ,

5)przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2007 rok”,

6)zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. ,

7)zmiany warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów ,

8)przyjęcia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” ,

9)zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami : uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku ,

10)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka ,

11)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic : Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku ,

12)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku ,

13)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku ,

14)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku,

15)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku ,

16)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa ,

17)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11.Sprawy różne.
12.Podsumowanie pracy Komisji i Rady Miasta Płocka w kadencji 2002-2006.
13.Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 18 października 2006, godzina 14:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 889
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji