UCHWAŁA NR 390/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

UCHWAŁA NR 390/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz   z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 149, poz. 887), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku  Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386 oraz Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku Nr 240, poz.1429) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się z budżetu Gminy – Miasto Płock na 2012 rok pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektroakustycznego dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
§ 2
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.
3. Źródło finansowania: Uchwała budżetowa Miasta Płocka na 2012 rok, dział 921, rozdział 92195, § 2710, zadanie 01/WEK.II/G – stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 10:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 944
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 czerwca 2012, godzina 14:36
  • Historia aktualizacji

  • 05 czerwca 2012, godzina 14:36 Aktualizacja danych