Uchwała Nr 611/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie Archiwum Państwowemu w Płocku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynkach przy ul. 1 Maja 1/Kolegialna 13/Kolegialna 11 w Płocku

Uchwała Nr 611/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie Archiwum Państwowemu w Płocku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynkach przy ul. 1 Maja 1/Kolegialna 13/Kolegialna 11 w Płocku


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r, ze zmianami z 2002 r.: Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. ogólnej 317,12 m2 mieszczącego się w budynkach przy ul. 1 Maja1/Kolegialna 13/Kolegialna 11 Archiwum Państwowemu w Płocku.

§ 2


Czas trwania najmu określa się na 10 lat.

§ 3


Zasady odpłatności oraz wysokość czynszu z tytułu najmu lokalu, o którym mowa w § 1 określi Prezydent Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 09:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 373
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji