UCHWAŁA NR 479/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Miodowej w Płocku.

UCHWAŁA NR 479/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Miodowej  w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, nr 223, poz.1458)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                                                        
§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2   stanowiącej część działki nr  220/3  zlokalizowanej przy ul. Miodowej w Płocku dla  Mirosława Feliciak    z przeznaczeniem pod  tymczasowy garaż na okres  1 roku.          

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2  stanowiącej  część działki nr 220/3  zlokalizowanej przy ul. Miodowej w Płocku z przeznaczeniem pod  tymczasowy garaż  wystąpił dotychczasowy dzierżawca  Mirosław Feliciak.
Dzierżawa ww. nieruchomości trwa od 01.01.1994r.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy- Miasto Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek na okres  1 roku.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 09:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 174
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji