Uchwała Nr 724/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

Uchwała Nr 724/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), § 23 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306), uchwały Nr 146/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 03 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka:

§ 1.

Przyjmuje rezygnację Pana Radnego Zenona Sylwestra Wiśniewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zgłoszoną ustnie do protokołu na Sesji w dniu 26 kwietnia 2005 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 941
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji