UCHWAŁA Nr 211/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

UCHWAŁA Nr 211/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

Na podstawie art. 160  § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 131, poz. 1102, Nr 169, poz. 1410,  z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 w głosowaniu tajnym zostały wybrane następujące osoby:
1. Bojaruniec Krystyna
2. Chylińska Urszula Barbara
3. Goszczyński Józef Wojciech
4. Guzowska Iwona Anna
5. Kaźmierczak Zygmunt Henryk
6. Kolczyńska Małgorzata
7. Krawczyńska Dorota Zofia
8. Lewandowski Piotr
9. Mroczek Barbara
10. Nosarzewski Mariusz Franciszek
11. Orłowska Alina
12. Owsik Marianna Helena
13. Podwójci Krzysztof Wiktor
14. Rzymkowski Ryszard Maciej
15. Ślusarz Mirosław Stanisław
16. Toczka Teresa
17. Wernik – Myślińska Bożenna Maria


§ 2.
Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 267
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji