UCHWAŁA NR 74/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 554/XXXIII/2013

UCHWAŁA NR 74/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 554/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Nowa Kadra – Nowe możliwości” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka nr 741/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.

poz. 595, ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:

Dz.U. z 2015 r. poz. 149) uchwala się co następuje: 

 

§ 1.

1. W uchwale Rady Miasta Płocka nr 554/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

w regionie Tytuł: „Nowa Kadra – Nowe możliwości” współfinansowanego

ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka nr 741/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wkład   własny   w   wysokości    15%    wartości    Projektu    stanowić   będzie 

69 861,00 PLN - słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy; (w 2013 r. – 15 989,63 PLN, słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze; w 2014 r. – 23 592,58 PLN, słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy; w 2015 r. – 30 278,79 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący   

      Rady Miasta Płocka

 

         Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 11:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 119
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji