UCHWAŁA Nr 368/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli.

UCHWAŁA Nr 368/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z  § 13 ust. 1 i § 14 ust. 1 uchwały Nr 334/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 72, poz. 2637)  - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli w składzie:
1. Burnat Andrzej
2. Kolczyński Paweł
3. Kossakowski Wiesław
4. Kulpa Wioletta
5. Musiał Bożena
6. Nowicki Piotr
7. Szczytniewska Beata
8. Szpakowicz Piotr.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli, Rada Miasta Płocka w dniu zarządzenia wyborów do RMO powołuje Miejską Komisję Wyborczą złożoną z radnych w składzie od 4 do 8 członków.
Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej organizuje Przewodniczący Rady Miasta Płocka, na którym to posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 139
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji