UCHWAŁA NR 46/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 8, położonej w Płocku (obr. 2), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock

UCHWAŁA NR 46/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 8, położonej w Płocku (obr. 2), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

  § 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 8 o pow. 6452 m2  położonej w Płocku (obr. 2) Panu Andrzejowi Wójcik z przeznaczeniem pod uprawy na okres 1 roku.

 

   § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

   § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Przewodniczący

         Rady Miasta Płocka

 

 

          Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 989
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji