U C H W A Ł A Nr 7/I/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2002 roku
w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 7/I/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602, z 1998 r. Nr 160 poz. 1060, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089) – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Płocka Pana Mirosława Mariana Milewskiego w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu związanego z wyborem na Prezydenta Miasta Płocka.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 389
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji