UCHWAŁA NR 333/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 333/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i §3 ust. 3 lit. g) Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Wyraża się zgodę na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Płocku na drewnianej tarczy ryngrafu oraz w logo WKU.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                Przewodniczący                           Rady Miasta Płocka

                                                                                                                            Artur Jaroszewski

 


Uzasadnienie

Pismem z dnia 01 lutego 2012 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o wyrażenie zgody na wykorzystanie wzoru Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka na drewnianej tarczy ryngrafu oraz w logo WKU.
 Wizerunek Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka zostanie umieszczony na drewnianej tarczy ryngrafu obok godła wojskowego. Ryngraf będzie umieszczony w Sali Tradycji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku, która pokazuje historię jednostek wojskowych stacjonujących w Garnizonie Płock od czasu uzyskania niepodległości. Będzie on również wręczany dla ludzi zasłużonych, którzy kreują współczesny wizerunek Naszego Miasta oraz postawy patriotyczno – obronne.
Ponadto dla podkreślenia więzi i współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Stołecznym Książęcym Miastem Płock, dla promocji miasta Płocka, WKU pragnie aby Wielki Reprezentacyjny Herb Miasta Płocka widniał w logo Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku, które znajduje się w Komendzie oraz reprezentuje WKU na wszystkich ważnych w naszym mieście wydarzeniach, jak Targi Pracy, Targi Edukacyjne, czy też na informacjach promocyjnych dotyczących służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych.
 Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Herbu wyraża Rada Miasta Płocka w formie uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 226
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji