Uchwała Nr 804/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka

Uchwała Nr 804/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547) w związku z art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499, Nr 74 poz. 786, Nr 154 poz. 1802, z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188, z 2004 r. Nr 25 poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140 poz. 1173) oraz art. 25 b ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Płocka Pana Zenona Sylwestra Wiśniewskiego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 10 – KW Stowarzyszenie „Nasze Miasto Płock w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu związanego z wyborem na Posła Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 09:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 805
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji