UCHWAŁA NR 656/XLV/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.

UCHWAŁA NR 656/XLV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,                  poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,                Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,            Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 5, ust. 2, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592,               ze zm:. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 13 pkt 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z  2007r. Nr 68 poz. 449, ze zm.: Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 306,            Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1473) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1

1.Wyrazić zgodę na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2.Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                           

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

 


U Z A S A D N I E N I E:

 

Powiat Płocki nie posiada własnego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zadania na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności realizowane są od 2003 roku przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku na podstawie porozumienia.
W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, m.in. w zakresie administrowania danymi osobowymi gromadzonymi przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i wprowadzeniem Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, a także zmianą wysokości kosztów wydawania orzeczenia o niepełnosprawności istnieje potrzeba podpisania z Powiatem Płockim nowego porozumienia, które będzie ustalało zasady orzekania na rzecz mieszkańców powiatu płockiego, uwzględniające powyższe zmiany.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.     

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 27 stycznia 2010, godzina 11:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 186
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji