UCHWAŁA NR 240/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR 240/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016)
RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje :

§  1
W Uchwale Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2002 roku Nr 324, poz. 9923;  z 2003 r.  Nr 313, poz. 9327; z 2005 r. Nr 276, poz. 10102; z 2008 r. Nr 91, poz. 3270 i Nr 210, poz. 8336; z 2010 r. Nr 36, poz. 497)

1.Załącznik Nr 1 (Deklaracja/korekta deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na rok .....) otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.Załącznik Nr 2 (Wykaz nieruchomości) otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3.Załącznik Nr 3 (Informacja o nieruchomościach zwolnionych) otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§  2
Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

 

§  3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

                       Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka


                   Artur Jaroszewski

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku ze zmianą niektórych zapisów występujących w ustawie z  dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) zaistniała konieczność zmiany zapisów występujących w Załącznikach Nr 1, 2 i 3  do  Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 801
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji