UCHWAŁA NR 692/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2009 rok.

UCHWAŁA NR 692/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka dotyczącym absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożenia przez Prezydenta sprawozdania – udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Płocka określonymi w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz ustawie o finansach publicznych i ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miasta Płocka zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2009 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tego tytułu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 16:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 278
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji