Uchwała Nr 947/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa.

Uchwała Nr 947/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 1 oraz 8 lit. „i” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141) w związku z art. 16 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W Statucie Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1042/LXIV/98 Rady miasta Płocka z dnia 19 maja 1998r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa (zmienionej uchwałami: Nr 1024/XLIX/02 z dnia 29 stycznia 2002r., Nr 261/XIV/03 z dnia 2 września 2003 r. oraz Nr  816/XLVII/05 z dnia 25 października 2005 r.) wprowadza się zmiany :
1) w § 3 pkt 2 po wyrazie „ponadgimnazjalnych” dodaje się przecinek i wyrazy „Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku”;
2) w § 3 pkt 3 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu:
„6) wynikających z art. 70a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.”

§ 2

1. Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jednolity tekst Statutu.
2. Prezydent Miasta Płocka w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały ustali i przekaże Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka Statutu uwzględniający dotychczasowe zmiany wraz ze zamianami wynikającymi z uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowienia § 2 wchodzą w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zadania Zarządu Jednostek Oświatowych określone są ogólnie art. 5 ust 7 i 9 ustawy o systemie oświaty.
W przepisie tym wskazany jest charakter obsługowy jednostek tego typu, tworzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
  
Jedna z zaproponowanych zmian Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych stanowi formalne potwierdzenie realizowanego już od kilku miesięcy przez ZJO zadania Gminy Płock wynikającego z art. 70a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – uczniów płockich szkół zawodowych. Jest to nowe zadanie samorządu wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Druga ze zmian spowoduje włączenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku w strukturę ZJO. Pracownicy administracyjni MKZP staną się pracownikami ZJO. Zmiana ta nie naruszy kompetencji statutowych organów MKZP, w tym: Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Członków MKZP.
Na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy ( Dz. U. nr 100, poz. 502) zakład pracy - w przypadku kasy międzyzakładowej – zakłady pracy, czyli placówki oświatowe, a w ich imieniu organ prowadzący, zobowiązany jest do zapewnienia warunków funkcjonowania kasy, a w szczególności do: zapewnienia pomieszczeń biurowych, transportu pieniędzy do banku, prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej, dostarczenia druków, dokonywania potrąceń w listach płac i innych wypłat, przyjmowania wpłat od osób pozostających poza świadczeniem pracy ( emerytów, rencistów, na urlopach wychowawczych), obsługi bankowej, informowania członków kasy o stanie wpłat i zadłużeń.
Za realizację powyższych obowiązków, po zmianie Statutu, odpowiedzialny będzie ZJO. Zmiana ta uporządkuje kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem MKZP, między innymi kwestię zatrudnienia i jednoznacznego ustalenia pracodawcy pracowników Kasy.
Zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) nadzór społeczny nad funkcjonowaniem MKZP mają odpowiednie struktury związków zawodowych działających w płockiej oświacie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 443
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji